Podsjetnik građanima za prijavu komunalnog nereda

Objavljeno: Petak, 26 Srpanj 2013

 

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada Knina:

- neregistrirana, tehnički neispravna i oštecena vozila, kao i olupine automobila na javnim

površinama

- ostavljanje kamp prikolica, prikolica, radnih strojeva, i dr.uredaja i sl. na javnim površinama

- odlaganje drva i drugog ogrijeva na javnim površinama

- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnim površinama

- nedozvoljeno zauzimanje javne površine (stupićima, ogradom, posudama sa cvijećem

te proširenjem okućnice i dr, izgradnjom zidova.)

- ostavljanje krupnog otpada na javne površine (namještaj, kućanski aparati, i

druge izrabljene stvari)

- odlaganje otpadnog gradevinskog materijala, guma, dijelova vozila, akumulatora u kontejnere

za smeće.

- parkiranje vozila na javnim zelenim površinama

- nedozvoljeno pranje, popravka, te servisiranje vozila, strojeva, uredaja i dr. na javnim

površinama

- postavljanje plakata i drugog promidžbenog materijala bez odobrenja na javnim

površinama (na fasadama, zidovima, stablima i sl.)

- stvaranje „divljih“ deponija u okolišu

- nedozvoljena prodaja na javnim površinama ( voća, povrća, tekstila, rabljenih

stvari cvijeća, i sl.)

- nedozvoljeno prekopavanje i oštecenje javnih površina ( postavljanje skela ,

obavljanje gradevinskih radova na javnoj površini i sl.)

- oštećivanje javne rasvjete, klupa, opreme dječjih igrališta i druge komunalne opreme

- nedozvoljeno obrezivanje stabala i uredivanje javnih zelenih površina i dr.

- izlijevanje otpadnih tekućina na javne površine ili u šahte javne kanalizacije i

drugo onečišćavanje javnih površina

- izlijevanje fekalnih voda na javne površine

- držanje domaćih životinja u naselju

- dovodenje pasa na dječja igrališta i puštanje pasa bez nadzora na zelene i

druge javne površine

- psi i mačke lutalice na javnim površinama

- lešine uginulih i stradalih životinja na javnim površinama

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

• buka, remećenje javnog reda i mira,

• zagadenje zraka, (prašina, dim, čađ, emisije plinova, neugodni mirisi, potresi

prilikom izvodenja radova i dr.)

• odnosi izmedu vlasnika stanova u višestambenim zgradama, kućni red i dr.

• gradenje čvrstih objekata, nadogradnja objekata, oštećenje krovišta zgrada i dr.

• sporovi izmedu vlasnika susjednih parcela i objekata (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode

kao i drugih otpadnih voda, prašina, dim, čađ, emisije plinova, neugodni mirisi i dr.)

• radovi i poslovi na zemljištu i objektima u privatnom vlasništvu

• zaustavljanje i parkiranje vozila na javnim prometnim površinama

Obrazac za ispunjavanje možete skinuti na Vaše računalno ovdje: