Budimo aktivni i dalje!

Objavljeno: Četvrtak, 25 Svi 2023

Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom  započela je s provedbom projekta „Budimo aktivni i dalje!“ zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt će se provoditi na području grada Drniša,  a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Grada Drniša.

Iako Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezu informiranja i izobrazbu javnosti o zaštiti okoliša u V. Nacionalnom  izvješću o provedbi Aarhuške konvencije (2021.) uočeno je međutim, da javnost često nije svjesna svoje uloge u zaštiti okoliša te da ne ostvaruje prava ta prava.

Iako su mnogi gradovi i općine otvorili reciklažna ili mobilna reciklažna dvorišta te postoje brojne mogućnosti besplatnog prikupljanja npr. glomaznog otpada, EE otpada, igračaka, odjeće i sl. većina građana i dalje,  na žalost nepropisno odvaja otpad koji vrlo često, radi nepostojanja spremnika za miješani komunalni otpad na javnim površinama, završi na ilegalnim deponijama otpada te se često stvaraju i nove ilegalne deponije.

 

Ciljevi projekta:

1.Doprinos informiranju i izobrazbi građana u njihovoj ulozi u  zaštiti okoliša

2.Doprinos informiranju i izobrazbi građana o odvajanju otpada

3.Doprinos stvaranju aktivnog građanstva

4.Podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša

5.Poticanje građana da se aktivnije uključe u proces odvajanja otpada na području grada Drniša

6.Smanjenje količina miješanog komunalnog otpada na deponijama te povećana količina odvojeno prikupljenog otpada

 

 

Aktivnosti projekta:

1. Izrada  2 Info pulta

2. Postavljanje jednog info pulta u prostorije gradske tvrtke „Gradska čistoća Drniš“ d.o.o.

3. Održavanje 5 akcija informiranja putem eko-info pulta na javnim površinama

4. Osmišljavanje, izrada i podjela edukativnih brošura na Info pultovima

5. Prilagodba, tisak i distribucija priručnika „ Budimo aktivni!“

6. Organizacija 3 edukativne radionice o zaštiti okoliša

7. Organizacija 2 akcije podjele besplatnih platnenih vrećica

8.  Promocija projekta

 

Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Drniš

 

Čuvajmo okoliš zajedno!

 

 

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.